Международни проекти

 

 • AComIn: Advanced Computing for Innovation, FP7 Capacity Programme, Research Potential of Convergence Regions, 2012-2015.
 • NATO Project SfP 982063, "Management of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation, 2006-2009.
 • "EVALIPP Evaluation of the Institute for Parallel Processing, Bulgarian Academy of Sciences", EC FP7-REGPOT-2008-2-IST-229502, 2009-2010.
 • "BIS21++ Bulgarian IST Centre of Competence in 21 Century, EC Human Potential Programme.
 • IntelliCIS - COST Action IC0806 "Intelligent Monitoring, Control and Security of Critical Infrastructure Systems", 2009-2012.
 • ALGODEC - COST Action IC0602 "Algorithmic Decision Theory, Domain field: Information and Communication Technology", 2008-2011.
 •  

  Национални проекти

   

 • "Моделиране на волевите сакадични движения на очите при вземане на решения", договор No ФНИ – ДН02/3 с Фонд научни изследвания, 2016-2019.".
 • "Алгоритми за предварителна обработка на дистанционно получени спектрални данни и изображения", контракт No НФНИ – И01/8 с Фонд научни изследвания, 2012-2015.
 • "Индустриални научни изследвания за създаване на технология за подобряване на качеството и стабилизация на изображението с използване на инерционни сензори", контракт BG161PO003-1.1.06-0037-С0001 с Националния Иновационен Фонд, 2013-2015.
 • "Експериментално развитие на софтуерни библиотеки за подобряване на качеството на изображението и стабилизация с използване на инерционни сензори", контракт BG161PO003-1.1.06-0038-С0001 с Националния Иновационен Фонд, 2013-2015.
 • "Интелигентни сензорни системи в сигурността", 2006-2009, контракт VU-MI-204/2006 с Министерство на Науката и Образованието, 2007-2010.
 • "Моделиране процеса на възприемане на визуална информация при възрастни хора", контракт D002-240/18.12.2008 с Министерство на Науката и Образованието, 2008 - 2012.
 • "Йерархично обединяване и обработка на информация от множество сензори", контракт с Националния Център за Суперкомпютърни Приложения, 2009-2010.
 • "Ранно откриване на рак на простатата в ултразвукови изображения", контракт с Националния Център за Суперкомпютърни Приложения, 2010-2011.
 • "Радар за подземно сканиране", контракт IF-02-85/2005 с Националния Инновационен Фонд, 2005-2007.
 • "Методи и алгоритми за обработка на данни и изображения в мултисензорни системи", контракт MI-1506/05 с Министерство на Науката и Образованието, 2005-2009.
 • "Оценяване на хибридни динамични системи", контракт I-1202/02 с Министерство на Науката и Образованието, 2004-2006.
 • "Обединяване и обработка на данни за оценяване състоянието на динамични обекти", контракт I-1205/2002 с Министерство на Науката и Образованието, 2004-2006.
 • "Откриване и оценяване параметрите на слаби GPS сигнали, подобряване ефективността на система чрез смекчаване на интерференцията и намаляване на навигационната грешка", контракт DTK02/28 - 17.12.2009 с Националния Фонд за Научни Изследвания, Министерство на Науката и Образованието, България, 2009-2012.
 • " Развитие на втора генерация GPS системи - селекция, създаване и разпаралеляване на алготитми за адаптивна обработка в пространството и времето на високопроизводителни компютърни архитектури за откриване и следене на GPS сигнали в закрити пространства и силно зашумена градска среда", контракт MU-FS-05/2007 с Националния Фонд за Научни Изследвания, Министерство на Науката и Образованието, България, 2008-2011.
 •