Име:
Доц. д-р Георги Глухчев
Националност:
България
Служебен адрес:
ул. "Акад. Георги Бончев", бл.2 ,стая.2305А/2, 1113 София, България
Телефон:
(+ 359 2) 979 3941
Факс:
ел.поща:
gluhchev@iinf.bas.bg


КРАТКА АВТОБИОГРАФИЯ

Доц. д-р Георги Йорданов Глухчев е роден през 1944г. в с. Г. Пасарел, Софийски окръг.

През 1968г. завършва факултета по математика на СУ "Кл. Охридски". През 1980г. защитава докторска дисертация във факултета по теория на вероятностите и математическа статистика на МГУ "М. Ломоносов" в град Москва.

Работи като програмист в Института по строителна кибернетика в София (1968-1970г.), научен сътрудник в Института по техническа кибернетика при БАН (1970-1978г.), старши научен сътрудник II ст. в Института по кибернетика и роботика при БАН (1979-1989г.) и Института по информатика при БАН (1989-1990г.), гостуващ учен във фондацията за изследване и терапия на ракови заболявания в провинция Манитоба, Канада (1991-1995г.), доц. д-р в Института по информационни технологии при БАН (1995- ).

Публикувал е 5 книги (от които 3 монографии), учебно пособие и има повече от 150 статии и представяния на конференции.

Женен е, с две деца.


НАУЧНА ОБЛАСТ

 • От 1970 г. се занимава с обработката на изображения и разпознаване на образи в следните насоки:
 • Количествена оценка на параметрите на микроскопични изображения, избор на оптимални подмножества от признаци, линейни решаващи правила, статистически решаващи правила, процедури за клъстеризация.
 • Обработка на медицински изображения: подобряване на качеството, автоматична сегментация, автоматична регистрация.
 • Решаващи правила за оценка на систематични отклонения в условията на случайни грешки.
 • Автоматично извличане на признаци и вземане на решения при анализа на почерка.
 • Извличане на признаци и автоматична класификация на печатни букви.
 • Портретна идентификация.
 • Биометрика.


 • ЕЗИЦИ

 • Руски - свободно,
 • Английски - свободно,
 • Френски - малко.


 • Участвал е в следните Научноизследователски проекти:

 • Количествен анализ на туморни клетки, 1970-1978г.
 • Зрение на роботи, 1979-1981г.
 • I&GPS (Система за обработка на изображения и графика), 1981-1983г.
 • CSY-11 (Система за обработка на изображения на PC), 1984-1985г., приложена в различни институти на БАН.
 • EXPERT (Компютърна система за анализ на почерка), 1986-1989г., внедрена в Института по криминалистика и криминология при МВР.
 • PIPS (Система за обработка на портални изображения), 1991-1995г., внедрена в различни отделения по медицинска физика в Канада, САЩ и други страни.
 • CAPI (Система за компютърна портретна експертиза), 1996-1997г., внедрена в Института по криминалистика и криминология при МВР.
 • Система за идентификация на CD, 1998-1999. Внедрена в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология.
 • Система за верификация на копия на Държавния герб, 2000-2001. Внедрена в Държавната агенция по стандартизация и метрология.
 • BioSecure – Biometrics for Secure Authentication, 6th European Framework Programme, 2004-2007.
 • FIVES, 2008-2010, European Programme Safer Internet Plus.
 • New ecotechnologies for biodegradation of organic waste with production of hydrogen and methane, 2015-2016, National Science Fond at the Bulgarian Ministry of Education and Science.


 • Книги:

 • Atanassov K., G. Gluhchev, S. Hadjitodorov, J. Kasprzyk, A. Shannon, E. Schmidt, V. Vassilev. Generalized Nets, Decision Making and Pattern Recognition, Warsaw School of Inf. Technology, Warsaw, 2006.
 • Atanassov K., G. Gluhchev, S. Hadjitodorov, A. Shanon, V. Vassilev, Generalized Nets in Pattern recognition, KvB, Monograph #6, Visual Concepts Pty, Ltd., Australia, 2003.
 • V. Valev, G. Gluhchev, Pattern recognition methods, Scientific and technical unions, Sofia, 1986.
 • K. Christov, G. Gluhchev, R. Khinova, Cytophotometry, Medicine and physical education, Sofia, 1983.
 • G. Gluhchev, P. Venkov, D. Mutaffov, M. Yancheva, Elements of pattern recognition theory, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 1982.


 • Статии:

 • Boyadjieva D., G. Gluhchev. A combined method for on-line signature verification. Cybernetics and Information Technologies (CIT), Vol. 14 (2), pp. 92-97, 2014, DOI: 10.2478/cait-2014-0022, ISSN: 1311-9702, http://www.scopus.com
 • Глухчев Г., Н. Николов. Електро-химически активирана вода, Екологично инженерство и опазване на околната среда, No. 2, 2014, pp. 68-73.
 • Shanon A., G. Gluhchev, K. Atanassov, S. hadjitodorov, V. Vassilev. “A generalized net model of biometrics-based access permission”, Comptes rendus, Vol. 60, No 11, 2007, pp.1157-1162.
 • Shapiro V., G. Gluhchev, D. Dimov. “Towards a Multinational Car License Plate Recognition System”, Machine Vision and Application Journal, Vol. 17, No. 3, Springer Berlin/Heidelberg, 2006, pp. 173-183.
 • Hadjitodorov S., E. Szmidt, K. Atanassov, A. Shanon, G. Gluhchev, V. Vassilev, “Generalized Net Models in Speaker Verification, and Identification with Intuitionistic Fuzzy Estimations”, In: Issues of the Rpresentation and Processing of Uncertain and Imprecise Information, (Edts: K. Atanassov, J. Kasprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt), Academicka Ofycina Widawnicza EXIT, Warszawa, 2005, рр. 127-140.
 • Gluhchev G., M. Savov, V. Velichkov, “Image deblur in Case of Symetric Kernel”, Proc. Int. Conf. ICEST’2005, Nis, 2005, pp. 319-321.
 • Gluhchev G., F. Thomas. “Automatic Slope Evaluation of Handwritten Text”, Proc. of CompSysTech’2005, Varna, pp. III.A.10-1 – III.A.10-4.
 • Atanassov K., G. Gluhchev, S. Hadjitodorov, A. Shanon, V. Vassilev. "Application of generalized nets in biometrics", Comptes Rendus de l"Academie Bulgare des Sciences, vol. 56, No 5, Sofia, 2003, pp. 13-18.
 • Hadjitodorov S., K. Atanassov, P. Mitev, A. Shanon, G. Gluhchev, V. Vassilev. "Generalized net representing the process of speaker classification - identification and verification", Advanced Studies in Contemporary Mathematics, 6 (2003), No 2, pp. 129-140.
 • Shannon A., G. Gluhchev, K. Atanassov, P. Mitev, S. Hadjitiodorov. "Generalized Net Representing Process of Speaker Identification", Artificial Intelligence, 4, 2001, Kiev, pp. 71-79.
 • Gluhchev G., P. Pavlova, A. Milev, S. Bonchev. "Automatic evaluation of lens decentration", CIT, vol.2, #1, IIT_BAS, 2002, pp. 49-57.
 • D. Dimov, G. Gluhchev, N. Nikolov, I. Burov, E. Kalcheva, S. Bonchev, S. Milanov, B. Kiossev. "The Computer System -STEMB- for Verification of Replicas of the Bulgarian State Emblem", Cybernetics and Information Technologies, vol.1, 2001, pp. 95-106.
 • Shanon, A., G. Gluhchev, K. Atanassov, St. Hadjitodorov. "Generalized net representation process of handwriting identification", Cybernetics and Information Technologies, vol.1, 2001, pp. 71-80.
 • G. Gluhchev, A. Hristozov, G. Blajev, I. Sivriev, D. Nestorov, K. Truhchev, Computer system for the identification of compact discs (CD)", Трудове на НИКК, т. XXIII, 2000, стр. 54-65.
 • S. Donchev, G. Gluhchev. "A structural approach for the preprocessing of printed text", In: Working papers of IIT, #IIT/WP-88B, 1999, Sofia.
 • E. Kalcheva, G. Gluhchev. "Handwriting characteristics in case of neurological diseases", In: Working papers of IIT, #IIT/WP-89, 1999, Sofia.
 • G. Gluhchev. "The magnitude of treatment field set-up parameter correction in radiation therapy", Radiother. Oncol. Vol. 48,1998, pp.79-82.
 • А. Ангелов, Д. Несторов, С. Бенчев, Г. Глухчев, Д. Каменов, П. Велева. "Система за автоматизиран анализ на почерк", Информационен Бюлетин на НИКК-МВР, София, 1997, стр. 127-133.
 • С. Гълъбов, Д. Костов, Г. Глухчев, Д. Каменов, П. Велева. "Компютърна портретна експертиза", Информационен Бюлетин на НИКК-МВР, София, 1997, стр. 134-141.
 • G. Gluhchev, "Contrast Enhancement of Portal Images with Adaptive Histogram Clip", Elektrik, vol.5, #1, 1997, pp. 139-145.
 • D. T. Dimov, G. Y. Gluhchev, "A Locally Adaptive Binary-Tree Method for Binarization of Text Imagies", In: Progress in Handwriting Recognition, (Edts A.C. Downton, S. Impedovo), World Scientific, London, 1996, pp. 575-580.
 • K. B. Luchka, D. Chen, S. Shalev, G. Gluhchev, R. Rajapakshe, "Assessing radiation and light field congruence with a video based electronic portal imaging device", Med. Physics, Vol. 23 (7), 1996, pp. 1245-1252.
 • G. Gluhchev, S. Shalev, "The systematic error detection as a classification problem", Pattern Recognition Letters, Vol. 17 (12), 1996, pp. 1233-1238.
 • G. Gluhchev, "Image Processing and Decision Making in Radiotherapy", In: Lecture Notes on Biomathematics and Bioinformatics'95 (Ed. Michael Candev), Datecs Publ., 1995, Sofia, pp. 7-16.
 • G. X. Ding, S. Shalev, G. Gluhchev, "A r-q technique for treatment verification in radiotherapy and its clinical applications", Med. Phys. 20 (4), 1993, pp. 1135-1143.
 • K. Leszczinsky, S. Shalev, G. Gluhchev, "Verification of radiotherapy treatments: Computerized analysis of the size and shape of radiation fields", Med. Phys. 20 (3), 1993, pp. 687-694.
 • V. Shapiro, G. Gluhchev, V. Sgurev, "Handwritten document image segmentation and analysis", Pattern recognition letters, North Holland, 1993, 14,pp. 71-78.
 • V. Sgurev, G. Gluhchev, I. Mitsev, "Intelligent systems for document processing with automatic text recognition", Probl. of engin. cybern. and robotics, Sofia, 1993, 38,pp. 60-63.
 • V. Shapiro, G. Gluhchev, S. Ogorelkov, "Character image skeletonization", In: Theory and application of cybernetic systems, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 1991, 3,pp. 84-88.
 • G. Gluhchev, V. Shapiro, D. Lalchev, "Probabilistic estimate of handwriting similarity", In: Theory and application of cybernetic systems, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia,1991, 3,pp. 90-93.
 • V. Shapiro, G. Gluhchev, S. Ogorelkov, S. Donchev, "Computer processing of handwritten text", In: Theory and application of cybernetic systems, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 1991, 3,pp. 94-106.
 • G. Gluhchev, V. Shapiro, S. Ogorelkov, "Automatic investigation of handwritten characters", In: Forensic science and criminology, Sofia, 1989, 5,pp. 135-142.
 • V. Sgurev, G. Gluhchev, "A general scheme of the information processes in the human brain", Probl. of engin. cybern. and robotics, Sofia, 1988, 30, pp. 9-14.
 • V. Sgurev, G. Gluhchev, D. Mutafov et al., "Car registration number recognition", Probl. of engin. cybern. and robotics, Sofia, 1987, 27, pp. 79-85.
 • G. Gluchev, "The application of the potential functions in the cluster analysis", Probl. of engin. cybern. and robotics, Sofia, 1987, 27, pp. 41-44.
 • V. Sgurev, D. Mutafov, G. Gluhchev, "Some problems of the design of image recognition systems", Probl. of engin. cybern. and robotics, Sofia, 1986, 24, pp. 26-30.
 • D. Mutafov, G. Gluhchev, S. Dimitrova, V. Valev, "Microprocessor system for image recognition", In: Optimization, Decision making, Microprocessor systems, BAS, Sofia, 1985, pp. 199-202.
 • D. Mutafov, G. Gluhchev, V. Valev, S. Dimitrova, "A system for image recognition", In: Knowledge presentation in man-machine robotic systems, v. D, Computer center of the Russian Academy of Sciences of USSR, Moscow, 1984, pp. 166-172.
 • G. Gluhchev, V. Valev, "Visual pattern recognition software", In: Information and control systems for robots, (ed. D.E. Okhotsimski), Moscow, 1982,pp. 121-124.
 • G. Gluhchev, "Some properties of the linear decision rule, obtained by the Least-Squares method", Probl. of engin. cybern. and robotics, Sofia, 1981, 11,pp. 67-72.
 • G. Gluhchev, "Tissue classification based on cell smears", (doctoral thesis), University of Moscow, 1979.
 • J. Topov, M. Tzvetkov, I. Valkov, N. Atanassov, G. Gluhchev, "Cellular morphology and kariometry of the prostatic hyperplasia and cancer, Przeglad Lekarski, Warsaw, 1979, 36, 12, pp. 851-854.
 • G. Gluhchev, "Evaluation of the necessary number of observations for assessment of the a priori probabilities in some classification problems", Probl. of engin. cybern. and robotics, Sofia, 1978, 8, pp. 57-62.
 • G. Gluhchev, "Normality of multidimensional distribution", Probl. of engin. cybern. and robotics, Sofia, 1978,8, pp. 43-47.
 • M. Marinov, K. Christov, R. Khinova, G. Gluhchev, "A study of the cell nucleus with scanning cytophotometry", Probl. of medicine and biology, Sofia, 1977, 5, pp. 127-141.
 • G. Gluhchev, "Learning of a linear machine", Probl. of engin. cybern., Sofia, 1977, 6, pp. 80-84.
 • G. Gluhchev, M. Marinov, "A method of microobject classification using the contour points of the classes", Probl. of engin. cybern., Sofia, 1975, 1-2, pp. 141-145.
 • M. Marinov, G. Gluhchev, D. Mutafov, "Teaching of a linear machine", Probl. of engin. cybern., Sofia, 1974, 18, pp. 201-206.
 • V.Banchev, G. Gluhchev, "On the analytic continuation of a harmonic function to a region out of given ellipse", In: Annual of the technical institutes, Physics, Sofia, 1974, 9-2, pp. 13-21.

 • Proceedings:

 • Boyadjieva, D., G. Gluhchev. On-line signature verification using Neural network and KNN classifiers. In: Cantoni, V., D. T. Dimov, and M. Tistarelli (Eds.) Proceedings of First International Workshop on Biometrics, BIOMET'2014, June 23-24, 2014, Sofia, Bulgaria, Springer, LNCS, Biometric Authentication, Vol. 8897, pp. 198-206, Print ISBN: 978-3-319-13385-0, DOI: 10.1007/978-3-319-13386-7_16, http://link.springer.com
 • Boyadzhieva D., G. Gluhchev. A GN model for on-line signature verification. In: Proc. Of the 14th Int. Workshop on Generalized Nets, Burgas, Bulgaria, 29-30 Nov., 2013, ISSN: 1313-6860, pp. 65-70, http://www.ifigenia.org
 • Boyadzhieva D., G. Gluhchev. Feature Set Selection for On-line Signatures using Selection of Regression Variables. In: Proceedings of the 4th International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence (PReMI’11), June 27-July 01, 2011, Moscow, Russia, LNCS 6744, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, ISSN: 0302-9743, pp. 440-445, http://link.springer.com
 • Boyadzhieva D., G. Gluhchev. An approach to feature selection for on-line signatures. In: Proceedings of the 10th Anniversary International Scientific Conference (UNITECH’10), Vol. I, Nov. 19-20, 2010, Gabrovo, Bulgaria, pp. I-457...I-460, ISSN: 1313-230X.
 • Dimitrova D., G. Gluhchev. Pressure Evaluation in On-Line and Off-Line Signatures. In: Proceedings of the Joint COST 2101 & 2102 International Conference on Biometric ID Management and Multimodal Communication (BioID_MultiComm’09), Sep. 16-18, 2009, Madrid, Spain, LNCS 5707, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009, ISSN: 0302-9743, pp. 207-211, http://link.springer.com
 • Gluhchev G., M. Savov, O. Boumbarov, D. Vassileva. A New Approach to Signature Based Authentication”, 2nd Int. Conf. on Biometrics, Seoul, 26-29 August, 2007, pp. 594-603.
 • Atanassov K., G. Gluhchev, A. Shanon. “Generalized Net Model of the Automatic Natural Language Translation”, Proc. 8th Int. Workshop on Generalized Nets, June 2007, Sofia, pp. 32-37.
 • Atanassov A., O. Boumbarov, G. Gluhchev, S. Hadjitodorov, A. Shanon, V. Vassilev. “A generalized net model of biometric access-control system”, 9th WSEAS Int. Conf. on Automatic Control, Modeling and Simulation, Istanbul, 27-29 May, 2007, pp.77-81.
 • Gluhchev G., M. Savov, O. Boumbarov. “Classification of classifiers”, iCEST 2007, 24-27 June, Ohrid, 2007, pp. 521-522.
 • Vassileva D., O. Boumbarov, G. Gluhchev. “Skin color Gaussian model parameter estimationfrom incompleate clustering training set”, Proc. Int. Conf. Automatics and Informaticd’07, Sofia, 2007, pp. III-25 – III-28.
 • O. Boumbarov, S. Sokolov, G. Gluhchev. “Face Recognition using Principal Component Analysis and Radial Basis Neural Network”, Proc. Bulgarian-Turkish Annual Conference, Istanbul, 2006, pp. 594-603.
 • Savov M., G. Gluhchev. “Signature verification via Hand-Pen motion investigation”, Proc. Int. Conf. “Recent Advances in Soft Computing”, Canterbury, 2006, pp. 490-495.
 • Savov M., G. Gluhchev. “Signature verification via Hand-Pen motion investigation”, Proc. Int. Conf. CompSysTech’2006, Tarnovo, 2006, pp. III B 7.1 – 7.6.
 • M.Savov, G.Gluhchev. “Experiments on signature identification with Hand-Pen system features”, Proc. Int. Conf. “Automatics and Informatics”, Sofia, 2006, pp. 139-141.
 • O. Boumbarov, D. Vasileva, G. Gluhchev. “Coarse to fine face detection using Gaussian models and geometrical Information”, Proc. Int. Conf. Automatics and Informatics”06, Sofia, 2006, pp. 135-138.
 • Gluhchev G., M. Savov, V. Velichkov, “Image deblur in Case of Symetric Kernel”, Proc. Int. Conf. ICEST’2005, Nis, 2005, pp. 319-321.
 • Gluhchev G., F. Thomas. “Automatic Slope Evaluation of Handwritten Text”, Proc. of CompSysTech’2005, Varna, pp. III.A.10-1 – III.A.10-4.
 • Shapiro V., D. Dimov, S. Bonchev, V. Velichkov, G. Gluhchev. “Adaptive License Plate Extraction”, ICEST’04, Bitola, Macedonia, vol. 2, pp. 317-320.
 • Shapiro V., G. Gluhchev. “Multinational license plate recognition system: Segmentation and Classification”, ICPR’04, Vol. 4/4, Cambridge, 2004, pp. 352-355.
 • М. Savov, G. Gluhchev. “Automated Signature Detection from Hand Movement”, Proc. of CompSysTech’2004, Rousse, pp. III.A.3-1 – III.A.3-6.
 • V. Shapiro, D. Dimov, S. Bonchev, V. Velichkov, G. Gluhchev. “Adaptive License Plate Image Extraction”, Proc. of CompSysTech’2004, Rousse, pp. III.A.2-1 – III.A.2-7.
 • G. Gluhchev. “Handwriting in forensic investigations”, ICT&P, Varna, 2004, pp. 26-34.
 • Hadjitodorov S., P. Mitev, P.M.Pinto,A. Shanon, G. Gluhchev, V. Vasilev. "A generalized net description for laryngeal pathology detection excluding the refusal option based on intuitionistic fuzzy logic", 10th ISPE Int. Conf. on Concurrent Engineering: Research and Applications, "Advanced Design, Production and Management Systems", Madeira, Portugal, 2003, pp. 1013,1016.
 • Gluhchev G., K. Atanassov, S. Hadjitodorov, E. Szmidt, A. Shanon. "Intuitionistic Fuzzy Generalized Net Model of the Process of Handwriting Analysis", Third Int. Conf. in Fuzzy Logic and Technology 'EUSFLAT', Zitau, 2003, pp. 218-222.
 • V. Shapiro, G. Gluhchev, S. Bonchev, V. Velichkov. "License plate localization", Proc. of the Int. Conference "Automatics and Informatics", 2003, Sofia, pp. 41- 43.
 • Kalcheva E., G. Gluhchev. "Investigation of handwriting general features in case of neurological diseases", Proc. of ICEST'2003, Sofia, pp. 262-265.
 • Kalcheva E., G. Gluhchev. "Segmentation and analysis of handwritten scripts from patients with neurological diseases", Proc. of CompSysTech'2003, Sofia, pp. III.4-1 - III.4-6.
 • Gluhchev G., S. Bonchev. "A real-time image restoration", Proc. of CompSysTech'2003, Sofia, pp. III.3-1 - III.3-6.
 • Gluhchev G., K. Atanassov, S. Hadjitodorov. "Automatic document processing", Proc. of IInd Int. Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warszawa, 2002, (in press).
 • Gluhchev G. Y. "Random and systematic errors evaluation in radiation therapy", MED2002, #344, Portugal, 2002, p.6.
 • Gluhchev G. Y. "Systematic and random errors in radiation therapy", Proc. of ICES'2002, Nis, Yugoslavia, pp. 369-272.
 • Gluhchev G. "PIPS: Portal Image Processing System", Proc. of CompSysTech'2002, Sofia, pp.II.5.1-5.6.
 • Hadjitodorov S., P. Mitev, K. Atanassov, V. Kolev, G. Gluhchev, V. Vassilev. "A generalized net description for laryngeal pathology detection with refusal option", IIIrd Int. Workshop on Generalized Nets, Sofia, 2002, pp. 14-17.
 • E. Kalcheva, G.Gluhchev. "Investigation of handwritten graphics from patients with neurological diseases", Proc. Int. Conf. On Computer Systems and Technologies - CompSysTech'2001, Sofia, 2001, pp.III.31-1 - III.31-5.
 • S. Bonchev, G. Gluhchev. "3D Face Identification via Two 2D Projections", Proc. Int. Conf. On Computer Systems and Technologies - CompSysTech'2001, Sofia, 2001, pp.II.2-1 - II.2-5.
 • D. Dimov, G. Gluhchev, N. Nikolov, I. Burov, E. Kalcheva, S. Bonchev, S. Milanov, B. Kiossev. "STEMB - a Computer System for Verification ov Replicas of the Bulgarian State Emblem", Proc. Int. Conf. On Computer Systems and Technologies - CompSysTech'2001, Sofia, 2001, pp.I.5-1 - I.5-5.
 • Д. Димов, Г. Глухчев, Н. Николов, И. Буров, Е. Калчева, С. Бончев, С. Миланов, Б. Кьосев. "ГЕРБ - компютърна система за верифициране на реплики от от държавния герб на Р България", Proc. of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies'2001, vol. III, Bitola, Macedonia, 2001, pp. 587-592.
 • G. Gluhchev, K. Atanassov, S. Hadjitodorov. "Handwriting analysis via generalized nets", Proc. of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies'2001, vol. III, Bitola, Macedonia, 2001, pp. 758-763.
 • G. Gluhchev, A. Hristozov, G. Blajev, I. Sivriev, D. Nestorov, K. Truhchev. "A computer system for CD's identification", Proc. of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies'2001, vol. III, Bitola, Macedonia, 2001, pp. 570-574.
 • E. Kalcheva, G. Gluhchev. "Handwriting changes in case of neurological diseases", Proc. of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies'2001, vol. III, Bitola, Macedonia, 2001, pp. 564-569.
 • S. Bonchev, G. Gluhchev. "A face identification method in case of different close-up", "Recpad2000", Porto, Portugal, 2000, pp. 103-108.
 • Ст. Дончев, Г. Глухчев. "Структурун подход за разпознаване на печатен текст", Proc. of the CompSysTech'2000, Sofia, pp. V.16-1 - V.16-5.
 • E. Kalcheva, G. Gluhchev. "Evaluation of handwriting changes in case of neurological diseases", Proc. of the CompSysTech'2000, Sofia, pp. V.2-1 - V.2-5.
 • S. Donchev, G. Gluhchev. "Structural approach for the segmentation of printed documents", Proc. of the International Scientific Conference Communication, Electronic and Computer Systems'2000, Sofia, pp. 118-123.
 • K. B. Luchka, R. Rajapakshe, D. Chen, G. Gluhchev and S. Shalev, "Objective evaluation of Portal Imaging Systems", Proc. of COMP/CCPM Conf., Montreal, 1995, Canada, pp. 15-16.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, D. Chen, R. Rajapakshe and K. B. Luchka , "A Versatile Processing System For Portal Images", Proc. of COMP/CCPM Conf., Montreal, 1995, Canada, pp. 27-28.
 • K. B. Luchka, R. Rajapakshe, D. Chen, G. Gluhchev and S. Shalev, "A Demonstration of Megavoltage Simulation", Proc. of COMP/CCPM Conf., Montreal, 1995, Canada, pp. 29-30.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "A comprehensive approach to measuring field placement errors", XIth Int. Conf. on Computers in Radiation Therapy, Manchester, 1994, UK, pp. 266-267.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "When and how to correct a patient set-up", XIth Int. Conf. on Computers in Radiation Therapy, Manchester, 1994, UK, pp. 274-275.
 • G. Gluhchev, S. Shalev, "Combined approach for portal image enhancement", European Congress of Medical Physics, Tenerife, 1993, v. 2, pp. 457-460.
 • G. Gluhchev, S. Shalev, "Automatic pairing of points in image registration", European Congress of Medical Physics, Tenerife, 1993, v.2, pp. 453-456.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "The accuracy of image registration by point placement", European Congress of Medical Physics, Tenerife, 1993, v.2, pp.461-464.
 • G. Gluhchev, S. Shalev, "Fast algorithm for radiation field edge detection", SPIE Vol. 1898, Image Processing, 1993, pp. 296-303.
 • G. Gluhchev, S. Shalev, "Robust registration in case of different scaling", SPIE Vol. 1898, Image Processing, 1993, pp. 126-133.
 • D. Nestorov, V. Shapiro, P. Veleva, G. Gluhchev, A. Angelov, I. Stoyanov, "Towards objectivity of handwriting pressure analysis for static images", 6th Int. Conf. on Handwritting and Drawing ICOHD '93, 5-7 July, Paris, pp. 216-218.
 • V. Shapiro, G. Gluhchev, V. Sgurev, "Preprocessing for automatic examination of handwritten documents", 7th Scandinavian conf. on image analysis, Denmark, 1991,v.2, pp. 790-797.
 • V. Shapiro, G. Gluhchev, V. Sgurev, "Automatic document authentication: approach and methods", 1st Int. conf. on document analysis and recognition, France, 1991,v.2, pp. 894-902.
 • G. Gluhchev, V. Shapiro, V. Sgurev, "An interactive approach for handwritten material analysis, 1st Int. conf. on document analysis and recognition, France, 1991,v.1, pp. 401-409.
 • D. Mutafov, G. Gluhchev, S. Dimitrova, V.Valev, "Microprocessor pattern recognition system", Bulgarian-polish symposium on optimization, decision making and microprocessor systems, Sofia, 1985, pp. 54-56.
 • G. Gluhchev, V. Valev, "Pattern recognition in robotics", 2nd Int. conf. on artificial intelligence and information-control systems of robots, Smolenice, CSSR, 1982, pp. 96-98.
 • G. Gluhchev, N. Vassilev, "Quantitative blood cell investigation in case of acute lymphocyte leukemia", 2nd Int. conf. BIONICS'78, Moscow-Leningrad, 1978, v. 1, pp. 245-248.
 • J. Topov, G. Gluhchev, V. Tsvetkov, "Karyometric study on the tumor process of the prostatatic gland, 3th symposium of young scientists, ITC, Sofia, 1978, pp. 132-140.
 • G. Gluhchev, "A heuristic method for structural elements detection of the biological micro objects", 3th symposium of young scientist, ITC, Sofia, 1978, pp. 75-83.
 • G. Gluhchev, J. Topov, "Feature space determination and classification of pleural cavity effusion cells", 2nd symposium of young scientist, ITC, Sofia, 1977, pp. 50-56.
 • I. Valkov, J. Topov, G. Gluhchev, M. Marinov, "Morphometric study on the nucleoli of mesothelial and tumor cells being in pleural cavity effusions", 6th European conf. of cytology, Weimar, 1976, Germany, (Archiv fur Geschwulstforschung, 1977, pp. 220-225)


 • Abstracts:

 • А. Ангелов, Д. Несторов, Г. Глухчев, Д. Каменов, П. Велева, "СААП - Система за автоматизиран анализ на почерк", II Национален конгрес по съдебна медицина и криминалистика, 3-4 октомври, София, 1996. стр. 99.
 • С. Гълъбов, Костов, Г. Глухчев, Д. Каменов, "Автоматизирана портретна експертиза", II Национален конгрес по съдебна медицина и криминалистика, 3-4 октомври, София, 1996, стр. 100.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "Optimizing decision rules for correcting field displacements in fractionated radiotherapy", 15th ESTRO meeting, Vienna, September 23-26, 1996.
 • S. Shalev, D. Chen, K. Luchka, G. Gluhchev, "A comparison of digital enhancement techniques for electronic portal images", 15th ESTRO meeting, Vienna, eptember 23-26, 1996.
 • S. Shalev, K. B. Luchka, D. Chen, G. Gluhchev, "A system for the enhancement, display and analysis of radiotherapy portal images", AAPM Anual Meeting, Philadelphia 21-25 July, 1996.
 • K. Luchka, G. Gluhchev, S. Shalev, "Detacting radio-opaque implanted markers in electronic portal images: A comparison of commercial systems", AAPM Anual Meeting, Philadelphia 21-25 July, 1996.
 • K. Luchka, G. Gluhchev, S. Shalev, "The application of electronic portal imaging devices for the detection of radio-opaque implanted markers", COMP, Vancouver, June 20-22, 1996.
 • S. Shalev, D. Chen, K. Luchka, G. Gluhchev, "PIPS - An image processing, analysis and display system for use in radiation therapy", COMP, Vancouver, June 20-22, 1996.
 • S. Shalev, D. Chen, K. Luchka, G. Gluhchev, "A PC-based computer program for the enhancement and analysis of portal images", Workshop on Electronic Portal Imaging, Amsterdam, June 1996.
 • K. Luchka, S. Shalev, G. Gluhchev, "Computer-aided detection of radio-opaque implanted markers in electronic portal images", Workshop on Electronic Portal Imaging, Amsterdam, June 1996.
 • S. Shalev, K. B. Luchka, D. Chen, X. Wang, G. Gluhchev, "A windows package for processing, analysis and display of medical images", WESCAN, Edmonton, 14-16 March, 1996.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "Interventional correction of patient setup using portal imaging: A comparison of decision rules", Radiation Oncology, Biology, Physics, Vol. 32, 1, 1995, p. 216, (ASTRO 1995).
 • K. B. Luchka, R. Rajapakshe, G. Gluhchev, D. Chen,.S. Shalev, "Performance evaluation of electronic portal imaging devices", Medical Physics, v. 22, 6, 1995, p. 991 (37th meeting of AAPM, Boston, 1995, USA).
 • S. Shalev, G. Gluhchev, D. Chen, R. Rajapakshe and K. B. Luchka, "Processing and analysis of portal images on a PC computer", Medical Physics, v. 22, 6, 1995, p. 1017 (37th meeting of AAPM, Boston, 1995, USA).
 • K. B. Luchka, G. Gluhchev, R. Rajapakshe, .S. Shalev, "Rapid verification of radiation and light field coincidence", WESCAN'95, Victoria, 1995, Canada.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "Inter-treatment correction of setup errors: Action levels and decision rules", WESCAN'95, Victoria, 1995, Canada.
 • S. Shalev, K. Luchka, R. Rajapakshe, G. Gluhchev, "Dynamic Megavoltage Fluoroscopy - application in radiotherapy", 19th LH Gray Conference "Imaging in Oncology", 3-7 April, 1995, Newcastle upon Tyne (UK).
 • S. Shalev, K. Luchka, G. Gluhchev, R. Rajapakshe, "A Quality Control Procedure for Light Field Accuracy", 19th LH Gray Conference "Imaging in Oncology", 3-7 April, 1995, Newcastle upon Tyne (UK).
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "PIPS - An Image Processing System for Radiation Therapy", 19th LH Gray Conference "Imaging in Oncology", 3-7 April, 1995, Newcastle upon Tyne (UK).
 • S. Shalev, K. Luchka, R. Rajapakshe, G. Gluhchev, "Interactive Radiation Therapy Using Electronic Portal Imaging", 19th LH Gray Conference "Imaging in Oncology", 3-7 April, 1995, Newcastle upon Tyne (UK).
 • S. Shalev, K.B. Luchka, G. Gluhchev, R. Rajapakshe, D. Chen, "Clinical Experience with Electronic Portal Imaging", 3rd Inter. Workshop on Electronic Portal Imaging, San Francisco, 7-8 Oct., 1994.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "A Classificaion Scheme for Reporting and Analyzing Field Displacements", 3rd Inter. Workshop on Electronic Portal Imaging, San Francisco, 7-8 Oct., 1994.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "Decision Rules for the correction of Tretment Field Setup Displacements", 3rd Inter. Workshop on Electronic Portal Imaging, San Francisco, 7-8 Oct., 1994.
 • K.B. Luchka, R. Rajapakshe, G. Gluhchev, D. Chen, S. Shalev, "Megavoltage Simulation: An On-line Setup Technique for Obese Patients", 3rd Inter. Workshop on Electronic Portal Imaging, San Francisco, 7-8 Oct., 1994.
 • R. Rajapakshe, K. Luchka, G. Gluhchev, S. Shalev, "A Quality Control Test for Electronic Portal Imaging", 3rd Inter. Workshop on Electronic Portal Imaging, San Francisco, 7-8 Oct., 1994.
 • K.B. Luchka, G. Gluhchev, R. Rajapakshe, D. Chen, S. Shalev, "Assessing Radiation and Light Field Coincidence with an Electronic Portal Imaging System", 3rd Inter. Workshop on Electronic Portal Imaging, San Francisco, 7-8 Oct., 1994.
 • G. Gluhchev, S. Shalev, "Portal Image Enhancement: A Comparison of Techniques", 3rd Inter. Workshop on Electronic Portal Imaging, San Francisco, 7-8 Oct., 1994.
 • G. Gluhchev, C. Demeng, S. Shalev, "A PC based portal image processing system", World Congress on Med. Physics and Biomedical Engineering, Rio de Janeiro, 1994.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "The correction of systematic setup displacements in radiation therapy", World Congress on Med. Physics and Biomedical Engineering, Rio de Janeiro, 1994.
 • S. Shalev, K. Luchka, D. Chen, G. Gluhchev, R. Rajapakshe, "Megavoltage simulation: Intra-treatment corrections to initial patient setup", 36th AAPM, Anaheim, CA, 1994.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, D. Chen, "PIPS: A PC-based processing system for portal images", 36th AAPM, Anaheim, CA, 1994.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "Decision rules for the correction of field setup parameters", 36th AAPM, Anaheim, CA, 1994.
 • G. Gluhchev, S. Shalev, "On-line detection of incorrect field size and shape in radiotherapy", 36th AAPM, Anaheim, CA, 1994.
 • G. Gluhchev, C. Demeng, S. Shalev, "A PC based portal image processing system", World Congress on Med. Physics and Biomedical Engineering, Rio de Janeiro, 1994.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "The correction of systematic setup displacements in radiation therapy", World Congress on Med. Physics and Biomedical Engineering, Rio de Janeiro, 1994.
 • G. Gluhchev, S. Shalev, "Improvement of the accuracy of image registration", WESCAN'94, Winnipeg, 1994.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, "Image registration with local distortions: quantification of guilt", Radiation and Oncology '93, 17-19 May, Glasgow, 1993.
 • S. Shalev, G. Gluhchev, S. El-Sayed, "Field placement errors in routine radiation therapy", Radiation and Oncology'93, 17-19 May, Glasgow, 1993.
 • S. Shalev, M. Hoppensack, G. Gluhchev, et al., "Treatment verification by simulator-portal image alignment", 11th annual meeting of ESTRO, Malmo, Sweden, 1-4 Sept.,1992.
 • S. Shalev, M. Hoppensack, G. Gluhchev, et al., "Quantification of beam displacement errors", 34th annual meeting AAPM, Calgary, 1992.
 • G. Gluhchev, S. Shalev, "Guilt by association: A new robust image alignment algorithm", 34th annual meeting AAPM, Calgary, 1992.
 • S. Shalev, S. El-Sayed, M. Hoppensack, G. Gluhchev et al., "Precision radiation therapy using on-line portal imaging", BIR Conference, Birmingham, May, 1992.
 • T. Radcliffe, G. Gluhchev, M. Hoppenscak et al., "A technique for the routine verification of treatment accuracy", ASTRO, San Diego, 1992.
 • G. X. Ding, S. Ryder, G. Gluhchev, S. Shalev, "A r - q technique for treatment verification in radiotherapy and its clinical applications", 33rd annual meeting AAPM, San Francisco, 1991.
 • G. Gluhchev, V. Sgurev, "A general scheme of the information process in the human brain", 2nd Int. symposium on Art. Intelligence, Varna, Bulgaria, 1987.
 • G. Gluhchev, P. Khadjiev, "Random events prediction", 10th Prague conf. on information theory, statistical decision functions and random processes, Prague, 1986.
 • S. Christova, I. Valkov, G. Gluhchev, "Intraoperative cytological diagnostics of neoplastic processes in a mamma", 4th National congress of oncology, Sofia, 1985.
 • S. Christova, I. Valkov, G. Gluhchev, "Intraoperative Cytodiagnostics: Application and comparison with frozen section histology", 14th European Congress of Cytology, Spain, 1985.
 • G. Gluhchev, "On the formulation of the notion "intelligence", Int. con. of Art. intelligence, Varna, Bulgaria, 1984.
 • V. Sgurev, G. Gluhchev, D. Mutafov, "Some problems of the design of recognition systems", Int. symposium of Art. intelligence and Pattern recognition, Kiev, USSR, 1984.
 • D. Mutafov, G. Gluhchev, V. Valev, S. Dimitrova, "Visual sensor for robots", Youth scientific session of industrial robots, Stara Zagora, Bulgaria, 1982.
 • G. Gluhchev, V. Valev, "Visual pattern recognition system. Software", Int. con. "Problems of industrial robot control", Varna, Bulgaria, 1981.
 • J. Topov, I. Valkov, N. Vassilev, G. Gluhchev, "Light-microscopic and ultra-structural morphometry of the nuclei of mesothelial and tumor cells being in pleural and peritoneal cavities" 3th National congress of oncology, Varna, Bulgaria,1979.
 • J. Topov, M. Tsvetkov, I. Valkov, N.Atanassov, G. Gluhchev, "Cytomorphology and kariometry of hyper plastic processes and tumor of the prostate",Scient. conf. "Nucleus-biology, morphology and pathology", Sofia, 1978.
 • K. Christov, R. Khinova, G. Gluhchev, "Investigation of the condensed and scattered chromatin in the nucleus using scanning cytophotometry", Scient. conf. "Nucleus - biology, morphology, pathology", Sofia, 1978.
 • J. Topov, M. Tsvetkov, I. Valkov, N. Atanassov and G. Gluhchev, "Cellular morphology and kariometry of the prostatic hyperplasia and cancer", 8th European Congress of Cytology, Sept. 20-22, Szczecin, Poland, 1978.
 • Ch. Apostolov, R. Khinova, G. Gluhchev, "Investigation of the cell nucleus and its chromatin structure during the cell cycle of tumor line of human angiosarcoma", Symposium of clinical and experimental oncology, Sofia, 1977.
 • N. Naplatanoff, M. Marinov, G. Glunchev, E. Enchev, "Recognition of biological micro objects, 3rd Int. congress of cybernetics and systems, Bucharest, 1975.
 • J. Topov, I. Valkov, S. Christova, G. Gluhchev, M. Marinov, "Morphometric investigation of the nucleus of mesothelial and tumor cells", 2nd National congress of pathologists, Sofia, 1977.
 • J. Topov, I. Valkov, G. Gluhchev, "An approach for scanning morphometry of the nucleus of mesothelial and tumor cells", Scientific session "Modern approaches in the medical and biological investigations", Sofia, 1977.
 • J. Topov, A. Lazarova, G. Gluhchev, "Morphometric study of the nuclei of mesothelial and tumor cells from pleural cavity effusions", Youth scientific session, Sofia, 1975.
 • E. Enchev, M. Marinov, G. Gluhchev, "Cytophotometric investigation with a new cytochemical method for diagnostics of abnormal cells and its application in automatic systems for diagnostics of a cervical tumor", 2nd National congress of clinical laboratory, Sofia, 1975.
 • E. Enchev, K. Tsanev, M. Marinov, G. Gluhchev, I. Balchev, "Cytophotometric investigation of the cervix tumor", 2nd National congress of the oncologists, Varna, Bulgaria, 1974.
 • R. Tosheva, E. Tsvetkova, A. Khadjiolov, M. Marinov, L. Gitsov, G. Gluhchev, "On some quantitative fluorescent-cytochemical differences in the nucleus chromatin of mature leukocytes in case of healthy and suffering from leukemia individuals", 1st National congress of hematology, Sofia, 1973.
 • M. Marinov, R. Tosheva, A. Khadjiolov, E. Tsvetkova, L. Gitsov, G. Gluhchev, "An attempt for automatic differentiation of leukocytes from normal peripheral blood treated with berberin sulfate", 1st National congress of hematology, Sofia, 1973.
 • G. Gluhchev, "An algorithm for evaluation of the area and perimeter of micro objects of arbitrary shape with computer, National symposium of the young scientists, Sofia, 1972.
 • M. Marinov, G. Gluhchev, "A method for automatic recognition of numbers", Radio scientific session, Sofia, 1971.


 • Patents:

 • V. Sgurev, D. Mutafov, G. Gluhchev et al., "A system for identification of registered vehicles", NRB G06K 9/00, 71029.


 • Разработки:

 • “Система за автоматично разпознаване на автомобилни номера”
 • “Компютърна система за идентификация на лица по почерк”
 • “Компютърна система за идентификация на лица по фотоснимки”
 • “Компютърна система за идентификация на компакт-дискове”
 • “Компютърна система за верификация на копия от държавния герб”


 • Членство в професионални организации:

 • Българско дружество по разпознаване на образи (колективен член на Световната асоциация по разпознаване на образи).
 • Съюз по автоматика и информатика.
 • IEEE.


 • Между-академичен обмен:

 • IIT-BAS – IIRI-Barcelona (Institute of industrial robotics and informatics).